Saturday, June 22, 2013

Contoh soal Termodinamika


1.        Entalpi pembakaran adalah entalpi yang terjadi pada reaksi-reaksi tersebut kecuali.........
A.       CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g)                                                         D. SO2(g) + 1/2O2(g) → SO3(g)
B.       CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)                                         E. 2SO3(g) → 2SO2(g) + O2(g)
C.       H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)

2.        Entalpi yang terjadi pada reaksi tersebut dibawah ini merupakan entalpi pembentukan sekaligus entalpi pembakaran:
D.       S(s) + 3/2O2(g) → SO3(g)                                                             D. CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g)
E.       2NO2(g) + O2(g) → N2O4(g)                                                         E. CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g)
F.       C2H6(g) + 7/2O2(g) → 2CO2(g) +3H2O(g)

3.        Entalpi reaksi yang sekaligus merupakan energi ikatan terjadi pada reaksi:
G.        HCl(g) → 1/2H2(g) + 1/2Cl2(g)                                                     D. HCl(g) → H(g) + Cl(g)
H. CH4(g) → C(s) + 2H2(g)                                                                        E. H2O(g) → H+(aq) + OH-(aq)
I.   H2O(g) →H2(g) + 1/2O2(g)

4.        Diketahui ∆H pembentukan gas NH3 = -46 k J/mol. Untuk reaksi 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g), ∆H dinyatakan dalam k J adalah........
J. -92                                                                                                         D. +92
K. -46                                                                                                         E. +138
L. +46

5.        Reaksi : H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g), ∆H = -183 k J, untuk menguraikan 7,3 gram HCl menjadi unsur-unsurnya diperlukan kalor sebanyak ..............k J.(Ar: H=1, Cl=35,5)
M.       18,3                                                                                                    D. 200
N. 36,6                                                                                                           E. 366
O.       183

6.        Sejumlah logam magnesium dibakar menghasilkan 1 gram MgO (Ar: Mg=24, O=16) dan melepas kalor sebesar 14,4 k J. Perubahan entalpi pembentukan MgO adalah.........k J.
P. -576                                                                                                           D. 14,4
Q.        -288                                                                                                    E. 28,8
R. -14,4

7.        Diketahui persamaan termokimia: H2(g) + Br2(g) → 2HBr(g) , ∆H= -72 k J. Untuk menguraikan 11,2 liter gas HBr (STP) menjadi gas H2 dan gas Br2 diperlukan kalor sebesar.............k J.
S. 9      D. 72
T. 18   E. 114
U.        36

8.        Diketahui:
         C2H2(g) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + H2O(g) ,                        ∆H = -1300 k J
         H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)                                                 ∆H= -286 k J
         C2H6(g) + 7/2O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g),                       ∆H= -1560 k J
         Harga perubahan entalpi reaksi: C2H2(g) +2H2(g) → C2H6(g) adalah............
V.       -312 kJ                                                                                               D. +156 kJ
W.      -26 kJ                                                                                                 E. + 312 kJ
X.       +26 kJ

9.        Diketahui persamaan termokimia:
         CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g), ∆H= -840 k J.
       Kalor yang dihasilkan digunakan digunakan untuk mendidihkan air yang mula-mula bersuhu 25oC sampai mendidih (100oC). Apabila gas metana yang digunakan = 24 gram (Ar: H=1, C=12) maka volume air (r =1 gr/ml) yang dididihkan adalah (C=4,2 J/groC)..............
Y.       2,7 lt                                                                                               D. 8,0 lt
Z.       4,0 lt                                                                                               E. 12,0 lt
AA.     5,0 lt

10.     Apabila 100 ml larutan NaOH 1 M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1 M dalam sebuah bejana, suhu larutan naik dari 29oC menjadi 37,5oC. Jika kalor jenis air = 4,2 J/groC, maka dalam reaksi tersebut..............
BB.     diserap kalor 4,95 kJ                                                                  D. diserap kalor 5,46 kJ
CC.     diserap kalor 7,14 kJ                                                                  E. dilepas kalor 7,14 kJ
DD.     dilepas kaor 71,4 Kj
11.     Perhatikan diagram berikut:

                                               
H2(g) + 1/2O2(g)
                0


         -242                          H2O(g)


          -285                          H2O(l)
        
         Dari diagram tingkat energi tersebut, pada penguapan 36 gram air (Ar: H=1, O=16) dari tubuh diperlukan energi sebesar:
EE.     43 kJ                                                                                                  D. 484 kJ
FF.     86 kJ                                                                                                  E. 570 kJ
GG.    242 kJ

12.     Perhatikan diagram siklus berikut:

                                                        ∆H = -790 k J

                               
                             ∆H = -593 k J  ∆H= X        Dari diagram tersebut diatas, harga X adalah...........
HH.     -1970 kJ                                                            D. +197 kJ
II.  -1383 kJ                                                                    E. + 1383 kJ
JJ.       -197 kJ

13.     Bila diketahui entalpi pembakaran gas (CH2)3 = -a kJ/ mol, entalpi pembentukan gas CO2 dan uap air berturut-turut adalah – b k J/mol dan – c k J/mol, maka kalor pembentukan siklopropana (CH2)3 adalah............kJ/mol.
KK.     a-3b-3c                                                                                              D. a+3b+3c
LL.     a-3b+3c                                                                                             E. –a+3b+3c
MM.   a+3b-3c

14.     Dalam suatu reaksi kimia dibebaskan kalor sebesar 8,4 kJ. Kalor tersebut digunakan untuk memanaskan 100 cm3 air, maka kenaikan suhunya adalah............
         (kalor jenis air = 4,2 J gr-1 oC-1)
NN.    4,2oC                                                                                                  D. 20 oC
OO.   8,4 oC                                                                                                 E. 30 oC
PP.     16,8 oC

15.     Diketahui data energi ikatan rata-rata dari: H-H, Cl-Cl dan H-Cl, berturut-turut adalah 104,2 kkal/mol ; 57,8 kkal/mol dan 103,1 kkal/mol. Kalor yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl (Ar: H=1, Cl=35,5) menjadi unsur-unsurnya adalah........
QQ.    22,1 kkal                                                                                            D. 265,1 kkal
RR.     44,2 kkal                                                                                            E. 825,8 kkal
SS.     88,4 kkal

16.     Bila diketahui energi ikatan rata-rata dari:
C = C, H – H , C-H dan C – C  berturut-turut adalah 607 k J/mol , 436 k J/mol, 415 k J/mol dan 348 k J/mol maka besarnya entalpi reaksi C2H2(g) + H2(g) → C2H6(g) adalah.........
TT.     -187 kJ                                                                                               D. +135 kJ
UU.     -171 kJ                                                                                               E. +171 kJ
VV.     -135 kJ
17.     Perubahan entalpi pembakaran standar dari  gas butena C4H8  adalah  x kJ mol-1 dan perubahan entalpi untuk reaksi: 2C2H4(g)  → C4H8(g)  adalah y kJ. Perubahan entalpi pembakaran standar dari etena C2H4(g)  adalah……..
A.       (1/2x + ½ y)   kJ mol-1                                                                                                               D. (1/2x+y)     kJ mol-1
B.       (1/2x – ½ y)   kJ mol-1                                                                          E. (2x-y)         kJ mol-1
C.      (x + ½ y)         kJ mol-1

No comments:

Post a Comment